Category
bartłomiej zgudziak

bartłomiej zgudziak

De Europese Commissie heeft een groep van deskundigen inzake de detachering van bestuurders opgericht. INELO-deskundige Bartłomiej Zgudziak is benoemd tot lid van deze groep.  De groep zal de Europese Commissie met name bijstaan met advies en steun bij de ontwikkeling van richtsnoeren en de uitwisseling van ervaringen en zal goede praktijken bevorderen op het gebied van de sociale wetgeving betreffende de detachering van bestuurders in het wegvervoer.

Regels inzake detachering vanaf 2 februari 2022

De op 2 februari 2022 in werking tredende regels inzake de detachering van bestuurders in het internationale wegvervoer bevatten specifieke bepalingen in verband met de toepassing van de arbeidsvoorwaarden in het gastland. Volgens de nieuwe regels worden bestuurders die belast worden met bilaterale transporten van en naar de lidstaat van vestiging en bepaalde grensoverschrijdende transporten in het kader van bilateraal verkeer alsmede bestuurders die alleen op doorreis zijn over het grondgebied van een lidstaat niet als gedetacheerd beschouwd. In andere gevallen moet een detacheringsverklaring worden ingediend via een publieke interface die verbonden is met het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) en moet de onderneming de vergoedingsvoorwaarden van het gastland waarborgen. De praktische uitvoering van deze voorschriften, met inbegrip van de administratieve voorschriften en de controlemaatregelen, roept in de sector en bij de handhavingsinstanties alsmede in de lidstaten die passende omzettingsmaatregelen voorbereiden talrijke vragen op. Om de doelstellingen van de huidige wetgeving te bereiken, is het van het grootste belang om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip en een correcte toepassing van de regels.

Groep van deskundigen inzake de detachering van bestuurders

Daartoe heeft het directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer (DG MOVE) van de Commissie besloten een deskundigengroep inzake de detachering van bestuurders op te richten. Dit zal zorgen voor een vergemakkelijking van  de regelmatige uitwisseling en de bestudering van gevallen waarin verschillen in inzicht, toepassing en handhaving van de regels aan het licht komen. De groep streeft naar een geharmoniseerd begrip van de Unieregels inzake de detachering van bestuurders in het wegvervoer en naar een gemeenschappelijke aanpak bij de tenuitvoerlegging daarvan. Deze gemeenschappelijke aanpak heeft tot doel situaties te voorkomen waarin vervoersondernemers en bestuurders worden gestraft voor een onbedoelde niet-nakoming van de toepasselijke regels als gevolg van een verkeerde uitlegging. De aanpak zal tevens bijdragen aan een uniforme handhaving door de handhavingsinstanties in de gehele Europese Unie.

Door deel te nemen aan de vergaderingen van de deskundigengroep zullen de klanten van INELO op de hoogte worden gehouden van de goedgekeurde richtsnoeren voor de nieuwe regelgeving, waardoor mogelijke sancties bij toekomstige controles kunnen worden vermeden.