Category

Een gemeenschappelijke classificatie van de ernst van inbreuken in het wegvervoer is een belangrijke volgende stap naar een uniforme en vooral effectieve handhaving van het internationale recht in de Europese Unie. Het is een gemeenschappelijk referentiepunt voor de lidstaten bij de aanpassing van hun nationale controle- en sanctiesystemen, de versterking van de administratieve samenwerking en het waarborgen van een gelijke behandeling van bestuurders en ondernemers.

Zo verplicht artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 561/2006 de lidstaten om de Commissie in kennis te stellen van de nationale regelgeving inzake sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van die verordening en verordening (EU) nr. 165/2014. Zij opgemerkt dat de nationale sanctieregelingen wellicht moeten worden aangepast na de aanneming van de bijgewerkte indeling naar ernst, waarbij rekening moet worden gehouden met de nieuwe bepalingen van het Mobiliteitspakket 1.

De Europese Unie heeft op haar officiële website uittreksels van de tarieven gepubliceerd:

 • Oostenrijk
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Cyprus
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hongarije
 • Griekenland
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden

Op dit ogenblik ontbreekt nog informatie van 5 lidstaten, namelijk België, Ierland, Italië, Malta en Roemenië.

Momenteel zijn de tarieven alleen in het Engels beschikbaar, maar krachtens verordening 561/2006 moeten zij in alle EU-talen beschikbaar worden gesteld. De tarieven zijn gestandaardiseerd en vergelijkbaar met de tabel in verordening 2016/403:

Sancties voor inbreuken op de bepalingen van verordening (EG) nr. 561/2006 en verordening (EU) nr. 165/2014

Hier vindt u meer informatie over de relevante sancties voor elk van de beschreven inbreuktypes en hun ernst.

Ernst van de inbreuken
MSI = ernstigste inbreuken VSI = zeer ernstige inbreuken SI = ernstige inbreuken MI = kleine inbreuken

 

1.        Categorieën inbreuken tegen verordening (EG) nr. 561/2006 voor Polen
Nationale wetgeving voor sancties in verband met inbreuken tegen verordening (EG) 561/2006 Wet op het wegvervoer van 6 september 2001 (Publicatieblad 2019, volgnr. 2140, en Publicatieblad 2020, volgnrs. 875 en 1087; hierna: “wegvervoerwet”):
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2140https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/875https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1087
UNIERECHTELIJKE BASIS TYPE INBREUK ERNST Soort sanctie
MSI VSI SI MI Be-stuurlijk Financieel Straf-rechtelijk
Bemanning
Artikel 5.1 Niet-naleving van de minimumleeftijd van bestuurders X 500 PLN

Lid 4.4.8. van Bijlage nr. 4 bij de wegvervoerwet

Rijtijden
Artikel 6.1 Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan 9 h < … < 10 h X 50 PLN

Lid 5.1.1. van Bijlage nr. 3 bij de wegvervoerwet

 

Zij opgemerkt is dat sommige landen rechtstreekse links naar de rechtshandelingen (tarieven) van het land hebben opgenomen. De tabellen bevatten evenwel niet alle sancties, zoals die in verband met rustperiodes van 45 uur in de bestuurderscabine, die vaak door vervoersondernemers worden gevraagd. Ze bevatten wel informatie over andere mogelijke gevolgen, en niet alleen van financiële aard. Het is ook interessant om vast te stellen dat de meeste landen in hun rechtsstelsel nog geen sancties hebben opgenomen met betrekking tot nieuwe overtredingen, zoals de kwestie van de regeling dat een chauffeur om de 4 weken naar zijn land dient terug te keren.

Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.