Category

Bijna 130 vertegenwoordigers van 50 verschillende inspectiediensten uit meer dan 30 landen hebben deelgenomen aan een internationale online-conferentie voor inspectiediensten uit heel Europa, georganiseerd door de Inelo Groep, tezamen met het bestuur van de Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE). Als speciale gasten bij de videoconferentie, die geheel gewijd was aan vraagstukken in verband met het mobiliteitspakket, waren afgevaardigden van de Europese Commissie aanwezig.

Op 3 maart 2021 is met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen een vergadering gehouden om vraagstukken te bespreken in verband met het mobiliteitspakket zoals dat door de controle-instanties wordt uitgelegd, alsook de praktische toepassing van de nieuwe vervoersvoorschriften in de Europese Unie. Het door ons georganiseerde evenement was ook een antwoord op de vragen die werden gesteld door de controlediensten, de vervoerders en tevens door de Europese Commissie. Een samenhangende uitlegging waarbij duidelijke, evenredige regels worden opgesteld die gemakkelijk door alle controle-instanties in de hele Europese Unie kunnen worden toegepast, is van essentieel belang vanuit het oogpunt van eerlijke markttoegang en concurrentie. Des te meer willen wij alle deelnemers bedanken voor hun deelname in zo groten getale en voor de conclusies die wij samen hebben getrokken. Deze zullen ons in staat stellen de bepalingen van het mobiliteitspakket beter te begrijpen en aan te passen. Wij willen u verzoeken de beschrijving van het evenement te lezen.

Het eerste deel van de conferentie werd ingeleid door een deskundige van de Inelo Group, de heer Michał Franczyk, die een samenvatting gaf van de nieuwe wijzigingen in de regelgeving voor het wegvervoer in de Europese Unie. Hij herinnerde eraan dat sinds 20 augustus vorig jaar wijzigingen van de rij- en rusttijden voor chauffeurs in de hele Europese Unie van kracht zijn geworden, en dat begin 2022 verdere aanpassingen van de regels, onder meer inzake detachering en markttoegang, van kracht zullen worden. Mevrouw Inès Maillart van de Europese Commissie begon haar toespraak met het ter sprake brengen van de reeds geldende regels inzake rij- en rusttijden. Voorts vestigde zij de aandacht op de kwestie van de tenuitvoerlegging van verordeningen die in de nabije toekomst zal plaatsvinden, waardoor de controlediensten een idee kregen van wat hen in de nabije toekomst te wachten staat, waaronder realtime toegang tot het European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) tijdens wegcontroles. Inès Maillart vergat de vervoerders niet en herinnerde hen eraan dat de Europese Commissie uitleg heeft verschaft in de vorm van vragen en antwoorden om hen, de chauffeurs en de controlediensten te helpen de nieuwe regels correct toe te passen. De eerste versie van de vragen en antwoorden is reeds beschikbaar en er is aangekondigd dat de vragen en antwoorden zullen worden uitgebreid met andere belangrijke en zorgwekkende kwesties.

Welke toekomst wacht de slimme tachograaf? Deze vraag werd beantwoord door een andere spreker, ditmaal een vertegenwoordiger van CORTE, de heer Rémy Russotto. Het uitgangspunt was de tachograaf die we vandaag gebruiken, om vlot over te gaan naar het belangrijke onderwerp van hoe deze toestellen tussen 2023 en 2025 zullen veranderen ten gevolge van de bepalingen van het mobiliteitspakket. Rémy Russotto gaf een gedetailleerde presentatie van de huidige en nieuwe kenmerken van slimme tachografen. De inspectiediensten kunnen nu al rekenen op gegevens over de landen waar werkzaamheden beginnen en eindigen, GNSS-locaties, en in de toekomst ook op gegevens over het overschrijden van grenzen of plaatsen van lossing en lading. De geplande wijzigingen zullen zeker door de inspecteurs worden gewaardeerd tijdens wegcontroles.

 

De agenda van de conferentie was heel strak, en elke presentatie ging gepaard met talrijke vragen, die vaak uitmondden in constructieve discussies. Na de pauze was er derhalve een presentatie van de heer Bernardo Martinez de Miguel van de Europese Commissie, die uitlegde wat het gebruik van DSRC-technologie in tachografen inhoudt en welke mogelijkheden het biedt om voertuigen op afstand vooraf te selecteren om manipulatie en overtredingen op te sporen. De deelnemers kregen de gelegenheid om meer te leren over de praktische werking van preselectie en het op afstand uitlezen van informatie op een tachograaf met behulp van DSRC. Dergelijke gegevens kunnen in een oogwenk door de TachoScan Control-software worden geanalyseerd, zodat de inspecteur weet of hij het voertuig moet stoppen voor een grondige inspectie.

Het onderwerp werd vervolgd door deskundige Jarosław Szczotka van de Inelo Group, die advies gaf over hoe de nieuwe regels van het mobiliteitspakket in de praktijk kunnen worden aangewend, door gebruik te maken van de gegevens die nu al door tachografen worden doorgegeven om de controles te automatiseren en efficiënter te maken. De Inelo-deskundige toonde onder meer de mogelijkheden van het gebruik van GNSS en DSRC, die in de eerste generatie slimme tachografen voorkwamen, en hoe de controle van de nieuwe regels van het mobiliteitspakket kan worden geautomatiseerd, bijvoorbeeld of de bestuurder om de 4 weken een georganiseerde terugkeer naar de basis of naar huis had, de voorwaarden voor het nemen van twee verkorte wekelijkse rustperiodes na elkaar, en de aanvullende voorwaarden voor het verlengen van de rijtijd bij terugkeer naar het exploitatiecentrum van het bedrijf.

Helemaal aan het eind hield Rémy Russotto van CORTE zijn tweede toespraak, die ging over de verschillen tussen de AETR en verordening 561/2006. Hij benadrukte dat er momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van de AETR en schetste ook de plannen voor het gebruik van intelligente tachografen in het vervoer van en naar derde landen. Daarmee heeft de CORTE-vertegenwoordiger alle toespraken beëindigd, zodat er tijd overbleef voor discussie en een samenvatting van de voorgaande uiteenzettingen.

Wij willen erop wijzen dat de internationale online-conferentie een groot succes is van de samenwerking tussen Corte, de Europese Commissie en de Inelo Group. Zoals Piotr Żólty, International Business Development Director bij de groep opmerkt:  “De voorbereiding en tenuitvoerlegging van nieuwe regelgeving is een lang en ingewikkeld proces voor alle partijen – niet alleen voor de Europese Commissie, voor vervoersbedrijven en chauffeurs, maar ook voor controlediensten die een heel belangrijke rol spelen bij het controleren en naleven van de nieuwe regelgeving. Dergelijke vergaderingen maken het mogelijk om de bekendheid te vergroten en tot een uniforme interpretatie van de regelgeving te komen, hetgeen met name van belang is voor vervoersondernemingen die internationaal vervoer verrichten. Ik ben verheugd over de grote betrokkenheid van vertegenwoordigers van de Europese Commissie en CORTE op dit gebied. Hun bijdrage is heel belangrijk en maakt het in belangrijke mate mogelijk de bewustwording en de uniformiteit van de controlepraktijken te vergroten. Gezien de grote belangstelling en de positieve toon van de conferentie, zullen wij proberen om dergelijke evenementen te herhalen, in de hoop op verdere steun wat dat betreft”.

De geschiktheid van de ingeslagen richting is teven bevestigd door onze partners, die ons hebben bedankt voor de mogelijkheid om deel te nemen aan het evenement, dat een gelegenheid was om kennis uit te wisselen over de nieuwe regelgeving in de wegvervoersector in de Europese Unie.

Ewa Ptaszyńska – Directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer, Europese Commissie, Brussel

Beleidsmedewerker binnenlands vervoer

“Geweldig initiatief van INELO om kennis te delen over de nieuwe EU-regels voor de wegvervoersector en een gemeenschappelijke aanpak uit te werken voor de tenuitvoerlegging ervan. De gemeenschap van inspectieorganisaties speelt een sleutelrol in het garanderen dat de Unierechtelijke regels in de hele Unie op uniforme wijze worden toegepast”.

Remy Russotto – Voorzitter van CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement)

“Beste INELO-team,

Hartelijk dank voor de organisatie van de workshop van vandaag voor controlediensten over het mobiliteitspakket. CORTE en haar leden stellen dit initiatief zeer op prijs. Het biedt een uiterst nuttige inleiding tot en herinnering aan de belangrijkste wijzigingen inzake rij- en rusttijden en de evolutie van de tachograaf. Wij zijn van mening dat deze workshop een heel nuttige oefening was voor de handhavingsambtenaren. Er moet nog veel werk worden verzet om tot een gemeenschappelijk begrip van de regels te komen en tot een geharmoniseerde handhaving in de EU en daarbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat wij dit doel met de medewerking van alle partijen zullen bereiken.”