Category

Tot 3,3 miljoen ton CO2, 704 ton stikstofoxiden en 251 ton deeltjes per jaar. Dit is het saldo van twee beperkingen – verplichte terugkeer van vrachtwagens naar het moederbedrijf en beperking van cabotage – die voortvloeien uit het mobiliteitspakket dat in februari aanstaande in werking moet treden. De cijfers zijn afkomstig uit de gepubliceerde resultaten van een studie die de Europese Commissie heeft laten uitvoeren om het waarschijnlijke effect van deze veranderingen te beoordelen.

Op 19 februari van dit jaar heeft de Europese Commissie een verslag gepresenteerd waaruit blijkt dat de verplichting om een voertuig na het verlaten van het land van de vervoerder maximaal om de acht weken te laten terugkeren naar één van de exploitatiebedrijven in dat land zal bijdragen tot een toename van de kooldioxide-uitstoot in het wegvervoer met 4,6 procent in 2023.

Er zij aan herinnerd dat de Europese Commissie reeds tijdens de onderhandelingen over het mobiliteitspakket haar bezorgdheid heeft geuit over het feit dat deze twee aspecten van de wijzigingen in de bestaande regelgeving inzake vervoer in de Europese Unie de beginselen van het Europese bestel zouden ondermijnen. Deze twee bepalingen waren evenwel niet onderworpen aan een effectbeoordeling vóór de goedkeuring van het pakket, zodat de Europese Commissie zich ertoe heeft verbonden een grondige beoordeling uit te voeren van de waarschijnlijke gevolgen ervan voor het klimaat, het milieu en de interne markt. De voltooide studies werden uitgevoerd door onafhankelijke consultants en ter beschikking gesteld van alle belanghebbende partijen – de lidstaten en het Europees Parlement.

De resultaten zijn duidelijk en tonen aan dat de verplichte terugkeer voor vrachtwagens en de beperking van cabotage een negatief effect zullen hebben op de groei van de CO2-uitstoot door vervoer en in strijd zijn met de ambities van de Europese Green Deal. Uit de analyse van de bepaling inzake de verplichte inlevering van voertuigen blijkt dat deze in het gepresenteerde scenario zou kunnen leiden tot een overschot aan ritten met een extra CO2-uitstoot van maximaal 2,9 miljoen ton in 2023. Tegelijkertijd wordt in de studie over de vermindering van cabotage geraamd dat de ingevoerde bepaling kan leiden tot een extra uitstoot van 397.000 ton CO2 en op lange termijn negatieve gevolgen kan hebben voor het spoor- en het intermodale goederenvervoer.

Ter vergelijking – gezien de resultaten van beide studies zouden deze twee verordeningen dus kunnen resulteren in maximaal 3,3 miljoen extra ton CO2-emissies per jaar, wat vergelijkbaar is met de jaarlijkse waarde van de totale emissies van het vervoer in Estland.

Op basis van de gegevens en onderzoeksbevindingen wil de Europese Commissie met de lidstaten, het Europees Parlement en alle belanghebbende partijen een discussie op gang brengen over mogelijke verdere stappen, rekening houdend met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal, de goede werking van de interne markt en de noodzaak om hoge sociale normen en het welzijn van de bestuurders te garanderen.

 

In onze opleidingssessies en webinars hebben wij de mensen ervan op de hoogte gebracht dat voornoemde effectbeoordeling wordt uitgevoerd en hen aangemoedigd aan de enquête deel te nemen. Onze deskundigen zullen de ontwikkelingen blijven volgen en verslag uitbrengen over de vraag of de extra CO2-uitstoot een reden zal blijken te zijn voor wijzigingen in het mobiliteitspakket, waarvan de volgende bepalingen in februari volgend jaar in werking moeten treden.

 

Verslagen van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1ad. I believe we will achieve this working all together.”