Category

Op 2 mei jongstleden zijn twee nieuwe verordeningen bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. In de ene wordt de formule voor de berekening van de rating van een onderneming vastgesteld, terwijl de tweede Verordening (EU) 2016/403 wijzigt en een nieuwe classificatie van inbreuken bevat. De verordeningen, die op 23.05 van dit jaar in werking treden, vormen een ander onderdeel van de uitvoering van het mobiliteitspakket.

 

De nieuwe verordeningen zijn te vinden op de volgende webpagina’s:

 

 

 

 

Wat houden de nieuwe verordeningen in?

 

De rating van de vervoerder die aan de inspecteurs van het Europees register van wegvervoerondernemingen tijdens controles (ook langs de weg) zal worden weergegeven in de vorm van 4 kleuren:

 • Vervoerders die niet zijn geïnspecteerd (grijs vak)
 • 0-100 punten: vervoerders met een laag risico (groene band)
 • 101-200 punten: vervoerders met een middelgroot risico (oranje band)
 • 201 punten of meer: vervoerders met een hoog risico (rode band)

 

Er worden respectievelijk punten toegekend voor geconstateerde inbreuken (MEI – 90, ZEI – 30, EI – 10, KI – 1) van de laatste twee jaar waarvan een gemiddelde wordt bepaald per inspectie per voertuig volgens de formule:

 

Waarbij:

R – de algemene risicograad van de onderneming

n – het aantal inbreuken van een bepaald type per afzonderlijke controle (alle soorten controles)

i – een enkele controle

v – de gewogen score volgens de soort/ernst van de inbreuk (MI/SI/VSI/MSI)

MSI –meest ernstige inbreuk (Eng. most serious infringement)

 

VSI – zeer ernstige inbreuk (Eng. very serious infringement)

SI – ernstige inbreuk (Eng. serious infringement)

MI – kleine inbreuk (Eng. minor infringement)

N – het aantal voertuigen dat tijdens één controle wordt gecontroleerd

r – het totaal aantal inspecties in de onderneming

g – de wegingsfactor indien een slimme tachograaf wordt gebruikt overeenkomstig hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 165/2014

is

 

Als het bedrijf in de toekomst alleen nog maar een vloot heeft die is uitgerust met slimme tachografen van de tweede generatie zal het resultaat met 10% worden verminderd.

 

Uit een voorlopige analyse blijkt dat de meeste vervoerders grijs of groen zullen worden weergeven, aangezien het bereiken van zelfs oranje betekent dat er veel inbreuken zijn. Specifiek uitgedrukt, betekent de oranje markering dat er gemiddeld meer dan één zeer ernstige inbreuk per voertuig per inspectie werd vastgesteld. Ernstigste inbreuken zijn bijvoorbeeld manipulaties, waarvoor men bovendien in Polen zijn rijbewijs voor 3 maanden kan kwijtraken.

 

Een nieuwe indeling van inbreuken, waarbij er een indeling in klassen wordt ingevoerd voor inbreuken die tot dusver niet waren gespecificeerd – dit zijn voornamelijk nieuwe inbreuken die voortvloeien uit recente wijzigingen van het mobiliteitspakket. De meest interessante zijn:

 • een normale wekelijkse rusttijd of een vrij te bepalen wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur die in het voertuig wordt doorgebracht – ZEI;
 • de kosten voor huisvesting buiten het voertuig die niet door de werkgever worden gedekt- EI;
 • werk van de bestuurders dat niet zodanig door de vervoersonderneming wordt georganiseerd dat de chauffeurs naar het exploitatiecentrum van de werkgever of naar hun woonplaats kunnen terugkeren – ZEI
 • vergoeding die afhankelijk wordt gesteld van de afgelegde afstand, de snelheid van de levering of van de hoeveelheid vervoerde goederen – ZEI;
 • onjuist of niet gebruikte veerboot- of treinmarkeringen – EI;
 • ontbrekende landsymbolen voor het begin/eindpunt van het werk en symbolen voor grensoverschrijding – EI – hier is er een inconsistentie met de Poolse indeling,  aangezien het ontbreken van het landsymbool in de Poolse verordeningen wordt gedefinieerd als ZEI;
 • het niet-naleven van de cabotageregels (bv. geen documenten overgelegd, geen cooling-off tijd) – ZEI
 • geen kennisgeving van delegatie – ZEI;
 • niet bijwerken van een kennisgeving van delegatie – EI.

De optelling van deze en andere inbreuken is van belang omdat er landen zijn waar de strafmaat juist afhangt van de ernst van de inbreuk. Hoe meer punten deze verordening bevat, hoe gemakkelijker het voor een vervoerder is om zijn reputatie te verliezen en dus het vermogen om zijn beroep uit te oefenen. Bij Inelo werken we aan een aanpassing aan de nieuwe regelgeving, waarvan we u lopend op de hoogte zullen houden.